Patientförsäkringen ersätter de nödvändiga extra sjukvårdskostnader som härrör från en skada. Ersättning kan betalas för till exempel sådana kostnader som hänför sig till skadan som till exempel extra vårddags- och poliklinikavgifter, läkararvoden, hemsjukvård, laboratorieundersökningar och läkemedelskostnader samt fysikalisk behandling och rehabilitering. Om den part som beviljar hälso- och sjukvårdens hjälpmedel anser att hjälpmedel är nödvändiga kan även kostnaderna för dem ersättas.

Sjukvårdskostnader förorsakade av en skada som inträffat inom den offentliga hälso- och sjukvården ersätts utgående från kostnadsnivån inom den offentliga sjukvården, om det inte i undantagsfall finns särskilda medicinska skäl till att anlita privata hälso- och sjukvårdstjänster. Ett sådant särskilt skäl kan bland annat vara att vård inte står att få inom den offentliga sektorn.

09.03.2015