Om patientskadan leder till arbetsoförmåga för en arbetstagare eller företagare som därigenom förlorar förvärvsinkomster, kan förlusten ersättas genom patientförsäkringen. Ersättning kan även betalas för partiell arbetsoförmåga. Om den skadelidande kan arbeta till exempel på deltid efter skadan, ersätts skillnaden mellan lönen för heltids- och deltidsarbete så att inkomstnivån inte sjunker.

Vid bedömningen av arbetsoförmågan beaktas den återstående arbetsförmågan och möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering. Även den eventuella underliggande sjukdomens eller det underliggande handikappets inverkan på arbetsförmågan tas i betraktande. Patienten ska dessutom själv reda ut sina möjligheter att förbättra arbetsförmågan genom medicinsk eller yrkesinriktad rehabilitering.

Om arbetsförmågan är nedsatt på grund av en patientskada, ersätts den därav följande inkomstminskningen utgående från den faktiska förlusten. Ersättningsbeloppet beräknas alltså utifrån en uppskattning av den förvärvsinkomst som den skadade skulle ha haft utan patientskadan.

Om de förmåner som baserar sig på andra lagar inte täcker inkomstbortfallet i sin helhet, ersätter patientförsäkringen skillnaden. Härvid avdras bland annat dagpenningar och pensioner som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen, olycksfallsförsäkringslagen, arbetspensionslagarna och folkpensionslagen.

De ersättningar som betalas genom patientförsäkringen är skattepliktig inkomst.

09.03.2015