Skador vid behandling och vård är de mest typiska skador som ersätts av patientförsäkringen. Härvid ersätts personskador som orsakats av undersökning, behandling och vård eller annan motsvarande åtgärd eller av att en sådan försummats. Med annan motsvarande åtgärd avses bland annat vaccinering, blodgivning eller organdonation. Skador som uppkommer genom att läkemedel ordineras eller administreras felaktigt kan också ersättas som behandlingsskada.

För att det ska vara fråga om en ersättningsgill behandlingsskada krävs att en erfaren yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården skulle ha handlat på något annat sätt i den ifrågavarande vård- eller undersökningssituationen och därigenom undvikit skadan. Skadan kan exempelvis utgöras av en komplikation efter en operation, såsom en nervskada eller fördröjd diagnos, vilken skulle ha kunnat undvikas av erfaren hälso- och sjukvårdspersonal.

Innehållet i och nivån för den kompetens som krävs av erfaren hälso- och sjukvårdspersonal varierar stegvis. Det ställs olika krav på till exempel allmänläkare på hälsovårdscentraler och specialistläkare på universitetssjukhus.

De vanligaste orsakerna till att ersättningsgrunden inte uppfylls

Största delen av de negativa ersättningsbesluten beror på att skadan inte helt har kunnat undvikas trots korrekt behandling. På grund av sjukdomens eller kroppsskadans svåra karaktär är det inte alltid möjligt att uppnå ett gott resultat med behandlingen och vården. I sådana fall betalas ingen ersättning, om behandlingen har utförts på den kompetensnivå som krävs av erfaren hälso- och sjukvårdspersonal och skadan trots detta inte har kunnat undvikas. En sådan skada kan dock ersättas som en oskälig skada, om det handlar om en allvarlig och överraskande konsekvens av behandlingen.

Även i fall där hälso- och sjukvårdspersonalen eventuellt inte håller en tillräcklig kompetensnivå åsamkas inte patienten nödvändigtvis en ersättningsgill personskada. Det kan till exempel dröja innan den riktiga sjukdomsdiagnosen kan ställas, trots att det kunde ha skett snabbare med de korrekta undersökningarna. Om dröjsmålet inte inverkar på behandlingen, prognosen eller resultatet av vården, handlar det inte om en ersättningsgill personskada.

05.04.2018