Som materialskada ersätts skador orsakade av fel i en sjukvårdsapparat eller ett sjukvårdsinstrument som använts vid undersökning, behandling, vård eller någon annan motsvarande åtgärd. Sådana apparater är bland annat respiratorer, operationsinstrument, patientövervakningsapparatur, sjukhussängar och undersökningsbord. Materialfel omfattar alla situationer där utrustningen inte fungerar som den ska och detta inte beror på hälso- och sjukvårdspersonalens handlande.

Produkter avsedda för bestående bruk, bland annat ledproteser eller pacemaker, betraktas däremot inte som utrustning vars fel berättigar till ersättning genom patientförsäkringen. Ersättning för skador som orsakats av permanent inopererade produkter kan sökas med stöd av till exempel skadeståndslagen eller produktansvarslagen.

09.03.2015