I Finland tryggas patientens rättigheter genom ett flertal lagar, av vilka lagen om patientens ställning och rättigheter är den viktigaste. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat patientens rätt till information och självbestämmanderätt samt journalhandlingar (patientjournal mm.).

I lagen föreskrivs bland annat att

  • patienten ska meddelas en tidpunkt då han eller hon får vård
  • en patient som ställs i vårdkö ska få veta hur länge köandet förväntas ta
  • patienten ska få upplysningar om sitt hälsotillstånd, vårdens och behandlingens betydelse, olika vård- och behandlingsalternativ och deras verkningar samt om andra omständigheter som hänför sig till vården och behandlingen och som har betydelse då beslut om vården och behandlingen fattas
  • vården och behandlingen ska ges i samförstånd med patienten
  • en minderårig patient som med beaktande av ålder och utveckling kan fatta beslut om vården har rätt att förbjuda att uppgifter om hans hälsotillstånd och vård ges till vårdnadshavaren
  • den som är missnöjd med vården eller bemötandet har rätt att framställa anmärkning mot vårdinrättningen
  • anmärkningen ska avgöras inom skälig tid
  • varje verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård ska ha en patientombudsman, som bistår patienten och informerar om patientens rättigheter och vid behov hjälper patienten att avfatta en anmärkning, ett klagomål eller en ansökan om ersättning.

Eventuella brott mot lagen om patientens ställning och rättigheter behandlas inte av Patientförsäkringscentralen. Indirekt kan de dock ha betydelse vid bedömningen av hur adekvat vården är utifrån patientskadelagen. Detta gäller främst informationen om riskerna vid vården och behandlingen.

10.03.2015