Förvaltningsklagan

Patientförsäkringscentralen är inte en myndighet, men den sköter lagstadgade offentliga förvaltningsuppgifter: den lagstadgade patientförsäkringen. Var och en får anföra förvaltningsklagan hos den myndighet som övervakar verksamheten över att någon som sköter en offentlig förvaltningsuppgift har förfarit lagstridigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet.

Patientförsäkringscentralen övervakas av Finansinspektionen och de högsta laglighetsövervakarna, dvs. rättskanslern vid statsrådet och riksdagens justitieombudsman.

De övervakande myndigheterna kan inte ändra eller upphäva ett givet beslut eller till exempel ta ställning till betalda ersättningar utan endast övervaka att centralens verksamhet och förfaranden är lagliga. Förvaltningsklagan ska alltså inte anföras om man är missnöjd med ersättningsbeslutet. Ändring i ersättningsbeslut ansöks genom begäran om rättelse.

Ytterligare information om övervakarnas verksamhet och förvaltningsklagan finns på Finansinspektionens, justitiekanslerns och justitieombudsmannens webbplatser.

10.03.2015