Klagomål

Klagomål hos tillsynsmyndigheten kan exempelvis leda till att myndigheten pekar ut brister i yrkesutövningen eller ger en anmärkning eller varning. Det är inte möjligt att få ett vårdbeslut eller annat beslut upphävt, och tillsynsmyndigheterna kan inte besluta om utbetalning av ersättning.

Konsekvenserna av ett klagomål beror på myndighetens behörighet och resultatet av utredningarna. Om du överväger att lämna in ett klagomål ska du ta del av myndigheternas blanketter och anvisningar för klagomål.

Regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)

Klagomål som gäller personal inom hälso- och sjukvården behandlas av regionförvaltningsverken inom sina respektive områden och av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Regionförvaltningsverken och Valvira har delvis parallell behörighet gällande klagomål.

Justitieombudsmannen och justitiekansler

Justitiekansler och riksdagens justitieombudsman behandlar också klagomål och övervakar att myndigheterna och tjänstemännen, såsom hälsocentralläkare inom den offentliga hälso- och sjukvården, handlar enligt lag och fullgör sina plikter.

Dataombudsmannen

Patienten har i allmänhet rätt att granska de uppgifter som finns om honom eller henne i patienthandlingarna. Om rätten till insyn eller begäran om rättelse har nekats med hänvisning till personuppgiftslagen, kan patienten föra ärendet till dataombudsmannen för behandling.

Konsumentombudsmannen och konsumentverket

Konsumentombudsmannen övervakar marknadsföringen till konsumenterna, prisuppgifterna i marknadsföringen av tjänster och avtalsvillkorens skälighet i allmänhet.

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna uppläggningen, styrningen och tillsynen av social- och hälsovården. Vid ministeriet bereds exempelvis lagstiftningen om hälso- och sjukvården och utfärdas allmänna bestämmelser och verksamhetsanvisningar för hälso- och sjukvårdspersonalen.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas verksamhetsfält hör tillstånds- och tillsynsverksamhet inom läkemedelsområdet, forskning och utveckling samt framtagning och spridning av läkemedelsinformation i syfte att förbättra läkemedelsförsörjningens och läkemedelsbehandlingens effekt. Fimea utövar tillsyn över läkemedel samt blod- och vävnadsprodukter och ansvarar för utvecklingen av läkemedelsbranschen. Fimea samlar in uppgifter från hälso- och sjukvården om biverkningar och allvarliga risksituationer som läkemedel förorsakat patienter.

 

08.01.2019