Efter registreringen av skadeanmälan skaffar Patientförsäkringscentralen utgående från uppgifterna i skadeanmälan de uppgifter och utredningar som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Patientförsäkringscentralen begär patientjournalerna direkt från vårdinrättningarna, oavsett om handlingar har sänts in med skadeanmälan.

Det tar tid att sammanställa materialet, men det är nödvändigt att utredningen är så fullständig som möjligt för att avgörandet ska bli tillförlitligt och korrekt.

Hälso- och sjukvårdens utredning

Patientförsäkringscentralen begär en utredning av hälso- och sjukvården om fallet från det sjukhus eller den privata vårdinrättning som i skadeanmälan angivits som skadeplats. Till begäran bifogas en kopia av skadeanmälan.

Skadeplatsen ska sända in kopior av patientjournalerna och annat tillhörande material, bland annat röntgenbilder.

Om patienten på grund av sjukdomen eller handikappet som skadan hänför sig till har blivit undersökt eller behandlad på någon annan vårdinrättning, beställer Patientförsäkringscentralen också från denna kopior av patienthandlingar, röntgenbilder och eventuellt annat material.

Sakkunnigläkares utlåtande

När de begärda patienthandlingarna har inhämtats, görs en medicinsk bedömning av fallet. I allmänhet begärs ett utlåtande av Patientförsäkringscentralens sakkunnigläkare.

05.04.2018