Patientskadelagen kan tillämpas om följande fem villkor uppfylls:

  1. Patienten har orsakats en personskada (sjukdom, skada eller en annan objektivt konstaterbar tillfällig eller bestående nedsättning av hälsotillståndet eller död)
  2. Skadan har orsakats patienten i samband med hälso- och sjukvård (vård, sjuktransport, provtagning, rehabilitering, fysikalisk vård på sjukhus, hälsovårdscentral eller privat läkarstation eller distribution av receptbelagda läkemedel från apotek). Även verksamhet vid inrättningar som inte räknas till hälso- och sjukvården kan omfattas av lagen, om vården eller behandlingen givits av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (t.ex. läkare, tandläkare, sjukskötare, fysioterapeut, utbildad naprapat etc. Se den kompletta förteckningen på Valviras webbplats). Se undantagen.
  3. Den skadelidande ska vara patient eller föremål för undersökning, behandling eller vård (även en frisk person som undersöks i samband med medicinsk forskning och den som ger blod eller donerar vävnader eller organ är patient enligt patientskadelagen).
  4. Skadan har inträffat efter patientskadelagens ikraftträdande, dvs. den 1 maj 1987 eller senare. (Dessutom får tidsfristen för skadeanmälan inte ha löpt ut.)
  5. Skadan inträffade på Finlands geografiska område.

Om dessa villkor uppfylls bedömer man om det handlar om en ersättningsgill patientskada. Ersättningsgrunderna förklaras mer detaljerat i avsnittet Skadetyper.

Om förutsättningarna för tillämpning av patientskadelagen inte uppfylls i ditt fall, kan vi inte ersätta skadan. Läs mer om patientens övriga rättsskydd i Patientens rättigheter.

Läs i följande avsnitt hur du ska agera om förutsättningarna enligt patientskadelagen uppfylls i ditt fall.

04.04.2018