Mistä kuulemisessa on kyse?

Ennen korvauspäätöksen tekemistä asianosainen saa mahdollisuuden tuoda kirjallisesti esille mielipiteensä ko. asiasta sekä antaa selityksensä niistä vaatimuksista ja selvityksistä, joilla voi olla vaikutusta asian ratkaisuun. Voit lähettää selvitykset Potilasvakuutuskeskukseen postitse tai täyttämällä sähköisen yhteydenotto-lomakkeen. 
Potilasvakuutuskeskuksen yhteystiedot

Kuuleminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Potilasvakuutuskeskus lähettää vahinkoilmoituksen tekijälle jäljennöksen esimerkiksi hankkimastaan terveydenhuollon selvityksestä tai lääketieteellisestä asiantuntijalausunnosta ja varaa mahdollisuuden kirjallisen vastineen antamiseen määräajassa. Vahinkoilmoituksen tekijää kuullaan sellaisista Potilasvakuutuskeskuksen hankkimista selvityksistä, joista hänellä ei ole entuudestaan tietoa.

Vastaus kirjoitetaan erilliselle paperille. Kommentteja ei näin ollen tule lisätä aiemmin annettuihin lomakkeisiin tai selvityksiin. Huomaathan, että vastaus on annettava ilmoitetussa määräajassa. Määräajan jälkeen asia voidaan ratkaista, vaikka kirjeeseen ei olisi vastattu.

HUOM! Kirjeeseen ei tarvitse vastata, jos asianosaisella ei ole kommentoitavaa tai lisättävää asiaan.

Kuulemiskirjettä ei välttämättä lähetetä lainkaan, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta esimerkiksi sen vuoksi, että vaatimus hyväksytään. Tällöin asia siirtyy suoraan ratkaisuvaiheeseen.

Kuulemismenettely perustuu hallintolain 34–36 §:ään.

28.05.2020