Oikaisupyyntö

Jos korvauspäätös on sen saajan mielestä perustunut puutteelliseen selvitykseen, Potilasvakuutuskeskukselle voi lähettää kirjallisen oikaisupyynnön. Pyynnössä tulisi yksilöidä, miltä osin selvitys oli puutteellinen ja mahdollisuuksien mukaan liittää puuttuva selvitys mukaan tai ainakin ilmoittaa, mistä se on saatavissa.

Oikaisupyyntö toimitetaan osoitteeseen:

Potilasvakuutuskeskus
00084 POTILASVAKUUTUSKESKUS

Muutoksenhaku

Korvauspäätöksen mukana lähetetään muutoksenhausta kirjalliset ohjeet. Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätökseen tyytymätön voi pyytää ratkaisusuosituksen potilasvahinkolautakunnalta tai saattaa asiansa tuomioistuimeen. Lautakuntakäsittely on maksuton.

Potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuositus potilasvahinkoasiassa korvauksen hakijan, terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavan tai Potilasvakuutuskeskuksen pyynnöstä. Tuomioistuimessa käsiteltävänä olevaan korvausasiaan potilasvahinkolautakunta voi antaa lausunnon tuomioistuimen tai asianosaisen pyynnöstä.

Potilasvahinkolaissa ei ole erikseen säännelty, minkä ajan kuluessa potilaan on saatettava asia lautakunnan käsiteltäväksi. Ratkaisukäytännössään lautakunta on jättänyt ilmeisen aiheettomina käsittelemättä ratkaisusuosituspyyntöjä, jos potilas on menettänyt oikeutensa nostaa kanne kolmen vuoden määräajassa tuomioistuimessa. Potilasvahinkolautakunta jättää siis asian käsittelemättä, jos asianosaisella ei ole enää mahdollisuutta saattaa asiaa tuomioistuimeenkaan ratkaistavaksi.

Vaikka korvauksen hakija pyytäisi potilasvahinkolautakunnalta ratkaisusuositusta myönteisen perustepäätöksen jälkeen vain korvausmääristä, lautakunta saattaa oma-aloitteisesti ottaa arvioitavaksi vahinkoasian myös itse korvausperusteen osalta. Menettely perustuu potilasvahinkolain 11 b §:ään.

Korvausriitaa koskeva kanne voidaan nostaa Potilasvakuutuskeskusta vastaan Helsingin käräjäoikeudessa tai korvausta vaativan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa. Kanne voidaan nostaa myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirin alueella vahingon aiheuttanut toimi suoritettiin tai laiminlyöty toimi olisi ollut suoritettava tai jossa vahinko ilmeni.

Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon Potilasvakuutuskeskuksen päätöksestä ja määräajasta. Kanneaika perustuu vakuutussopimuslakiin (543/1994).

06.03.2015