Tutkimus: Lonkan tekonivelleikkauksiin liittyviä potilasvahinkoja enemmän pienissä sairaaloissa

Tiedote 14.4.2016

Potilasvakuutuskeskuksen aineistosta on julkistettu kansainvälisesti ainutlaatuinen tutkimus. Siinä käytiin läpi kaikkien Suomessa tehtyjen lonkan tekonivelleikkauksien vahinkoilmoitukset kolmen vuoden ajalta. Tutkimus käsittelee lonkan tekonivelleikkauksissa sattuneiden potilasvahinkojen syitä ja vahinkoihin johtaneita tekijöitä. Lonkan ensitekonivelleikkauksia tehdään vuosittain noin 11 000. Määrä on kasvamaan päin.

Tutkimuksessa selvitettiin potilasvahingoille altistavia tekijöitä. Korvattuja potilasvahinkotapauksia verrattiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekonivelrekisteristä kerättyihin tietoihin potilaista, jotka oli leikattu samoina vuosina Suomessa. Vertailua tehtiin myös tapauksiin, joista oli tehty potilasvahinkoilmoitus, mutta potilasvahinkoa ei ollut selvityksissä todettu.

”Vertailulla selvitimme tekijöitä, joiden osalta potilasvahingon kärsineet potilaat erosivat niistä tekonivelpotilaista, joille ei ollut sattunut potilasvahinkoa. Erityisesti olimme kiinnostuneita siitä, onko vahinkojen määrässä ja sattuneissa vahinkotyypeissä eroja riippuen siitä, kuinka paljon yksikössä tehdään kyseisiä leikkauksia”, tutkimusryhmän edustaja, erikoislääkäri Teemu Helkamaa kertoo.

Leikkausteknisiä virheitä jopa yhdeksänkertaisesti

Tutkimuksessa ilmeni, että sairaaloiden leikkausvolyymi oli yhteydessä vahinkojen määrään. Sairaalat luokiteltiin tutkimuksessa neljään ryhmään vuosittaisten lonkan tekonivelleikkausmäärien perusteella (alle 100, 100–200, 200–400 sekä yli 400). Korvattuja potilasvahinkoja sattui pienimmissä sairaaloissa noin kaksi kertaa useammin kuin suurimmissa. Infektiovahinkojen määrissä ei ollut tilastollisesti merkittäviä systemaattisia eroja sairaaloiden leikkausmääriin suhteutettuna.

”Erityisesti leikkausteknisiä virheitä sattui pienissä sairaaloissa useammin. Esimerkiksi kupin virheasennon vuoksi korvattuja vahinkotapauksia sattui pienissä sairaaloissa jopa yhdeksän kertaa useammin kuin suurimmissa sairaaloissa”, Teemu Helkamaa toteaa.

”Tulokset puoltaisivat tekonivelleikkausten keskittämistä suurempiin yksiköihin, joissa osaamisen tason kontrollointi voidaan varmistaa pieniä yksiköitä paremmin. Asia ei kuitenkaan ole yksinkertainen ja vaatii lisäselvityksiä. Tutkimus herätti myös lisäkysymyksiä esimerkiksi yksittäisten kirurgien leikkausmäärien vaikutuksista tekonivelleikkauksien komplikaatioihin, mihin tämä tutkimus ei anna vastausta”, Helkamaa sanoo.

Potilasvakuutuskeskus käsittelee Suomessa kaikki potilasvahinkoilmoitukset ja kerää vahingoista tilastotietoa. Vahinkoaineistoja tarjotaan tutkijoiden ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön.

”Vuosittain Potilasvakuutuskeskuksen aineiston pohjalta valmistuu noin 3–4 tutkimusta. Näiden tärkeiden tutkimusten avulla voidaan vähentää potilasvahinkoja ja sitä kautta edistää potilasturvallisuutta”, Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Elina Muukkonen kertoo.

Tutkimus:
Patient injuries in primary total hip replacement. Nationwide analysis in Finland. Helkamaa T, Hirvensalo E, Huhtala H, Remes V. To cite this article: Teemu Helkamaa, Eero Hirvensalo, Heini Huhtala & Ville Remes 2016: Patient injuries in primary total hip replacement. Acta Orthopaedica, doi: 10.3109/17453674.2015.1135662

Lisätietoja:

Tutkimuksesta: Teemu Helkamaa, lääketieteen tohtori, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
HUS Tekonivelyksikkö, Peijaksen sairaala
teemu.helkamaa(@)hus.fi

Potilasvahingoista: Elina Muukkonen, korvauspäällikkö, Potilasvakuutuskeskus
elina.muukkonen(@)vakuutuskeskus.fi, p. 040 450 4604

Tutkimukset ovat koottuna Potilasvakuutuskeskuksen sivuille: www.pvk.fi/tutkimukset

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana. www.pvk.fi

14.04.2016