Potilasvahinkolain uudistus etenee

Tiedote 7.7.2015

Potilasvakuutuskeskus

Potilasvahinkolain kokonaisuudistus on päässyt hyvään vauhtiin. Tarkoituksena on arvioida lain muutostarpeita kokonaisuudessaan ja uudistaa sitä soveltamisessa havaittujen kehittämiskohteiden valossa. Tavoitteena on, että lakiesitys annettaisiin eduskunnalle syksyllä 2016 ja laki tulisi voimaan vuoden 2018 alussa.

Nykyinen potilasvahinkolaki tuli voimaan vuonna 1987. Lakiin tehtiin laajahko uudistus vahinkojen korvaamisen edellytyksistä vuonna 1998. Potilasvahinkolakia ei ole kuitenkaan systemaattisesti uudistettu sen voimaantulon jälkeen. Tästä syystä laki on osittain puutteellinen ja vanhentunut, erityisesti vakuuttamista koskevien säännösten osalta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama laajapohjainen potilasvakuutustyöryhmä työskentelee tiiviisti kokonaisuudistuksen parissa. Tässä vaiheessa on käyty läpi eri tahojen esittämät toiveet lainsäädännön uudistamiseksi.

Merkittävä tavoite on vakuuttamisvelvollisuuden nykyistä huomattavasti kattavampi sääntely. Lisäksi isoina kysymyksinä ovat nousseet esille potilasvahinkolain soveltaminen myös ulkomailla annettavaan hoitoon tietyissä tilanteissa sekä potilaaseen kiinteästi asennettavien laitteiden (esimerkiksi tekonivelten) viallisuudesta aiheutuvien vahinkojen korvaaminen. Potilasvahinkojen korvaamisen edellytyksiä ei todennäköisesti supisteta, vaan ennemmin laajennetaan.

Potilasvakuutus on lakisääteinen ja sen toimeenpanoon liittyy julkisia hallintotehtäviä. Näin ollen perusoikeussääntely edellyttää, että laista tulee selkeästi ilmetä vahingonkärsineiden, vakuutuksenottajien ja -antajien oikeudet ja velvollisuudet. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uusi laki saattaa sisältää jopa yli viisikymmentä pykälää, kun nykyisessä niitä on vain kuusitoista.

Lisäksi Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) toiminnasta on tarkoitus säätää oma lakinsa. Potilasvakuutuskeskuksen asema potilasvakuutuksen toimeenpanossa on keskeinen ja PVK tiedottaa osaltaan potilasvahinkolain kokonaisuudistuksen etenemisestä hankkeen eri vaiheissa.

Lisätietoja:

  • Johtaja Asko Nio, p. 040 450 4614
  • Viestintä, p. 040 450 4700


Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana. www.pvk.fi

07.07.2015