Potilasvahinkojen vähentäminen on pitkäjänteistä työtä – asiantuntijalääkäri mukana takaamassa tasapuolista korvauskäsittelyä

Uutinen 5.11.2015

Potilasvahinkojen määrä on pysynyt vuodesta toiseen korkeana. Vahingot ovat inhimillisesti raskaita paitsi potilaille ja heidän omaisilleen, myös terveydenhuoltoalan henkilöstölle. Lisäksi potilasvahingot aiheuttavat vuosittain suuria kustannuksia ja korvausmenoja. Korvauksia sattuneista potilasvahingoista maksetaan nykytasolla vuosittain noin 40 miljoonaa euroa.

Hoitovirheiden aktiivinen vähentäminen on ensiarvoisen tärkeää ja asian hyväksi on onneksi paljon tehtävissä. Potilasvakuutuskeskuksen ylilääkäri Eero Hirvensalon mielestä oleellista on hyödyntää tietoja vahinkoon johtaneista syistä siten, että kyseistä virhettä ei tapahtuisi enää uudestaan.

"Kun vahinko on tapahtunut, on mietittävä, mitä tilanteesta voidaan oppia", Hirvensalo sanoo. Hän luettelee esimerkkejä huomioitavista seikoista: henkilöstön täydennyskoulutus erityisesti yleisten hoitovahinkojen syntymekanismin näkökulmasta, parempi tiedonkulku syntyneiden vahinkojen syistä, leikkaussalien check-listojen käyttö sekä harvinaisten ja vakavien vahinkojen yhteydessä havaittujen ongelmien ja niistä saatavan tiedon jakaminen asianomaiseen yksikköön, erikoisalayhdistyksiin sekä laajemminkin eri sairaanhoitopiireihin.

Tapahtuneiden, toistuvien vahinkojen jälkeen tilannetta pitää Hirvensalon mukaan analysoida aiempaa painokkaammin ja selvittää, miksi yleisiä virheitä esiintyy. Ohjaavan täydennyskoulutuksen kohdentaminen näihin erityiskysymyksiin on tärkeää. Tämä on mahdollista, vaikka laki korostaakin vahinkotapahtumien käsittelyä ilman syyllistämistä.

Potilasvakuutuskeskus käsittelee keskitetysti kaikki potilasvahinkoilmoitukset potilasvahinkolain mukaisesti ja maksaa vahingonkorvaukset lain mukaan. Potilasvakuutuskeskus on tukenut tutkimustoimintaa, joka on selvittänyt yleisten korvattavien potilasvahinkojen syitä. Näitä ovat esimerkiksi synnytyksiin, murtumahoitoon ja uusimpana lonkan tekonivelleikkauksiin kohdentuvat potilasvahingot. Näistä tutkimuksista saatava tieto onkin osaltaan jo muuttanut käytäntöjä. Tätä suuntausta tulisi Hirvensalon mielestä vahvistaa entisestään.

Asiantuntijalääkärin tärkeä rooli

Potilasvahinkoa epäiltäessä Potilasvakuutuskeskus pyytää hoitopaikasta terveydenhuollon selvityksen. Oikeidenmukaisiin korvausratkaisuihin tarvitaan ratkaisujen tueksi laadukkaita asiantuntijalausuntoja. "Jotta käsittely olisi mahdollisimman tasapuolista ja esteellisyysasiat huomioivaa, on tärkeää, että arviointiin osallistuva on käytännön tasolla osaava ja luottamusta nauttiva lääkäri. Asiantuntijoita tarvitaan esteellisyyssyistä eri sairaanhoitopiireistä", Hirvensalo sanoo.

Hän muistuttaa, että asiantuntijalääkärin tulee tuntea kliinisessä työssä oman alansa nykykäytännöt ja hoitomuodot sekä tietää eri koulukuntien väliset erot ja niiden hyväksyttävyydet. Näin taataan puolueeton ja lähtökohdiltaan tasapuolinen kohtelu korvauskäsittelyssä. Lopullinen ratkaisu on juridinen, johon lääketieteellinen perustelu antaa lähtökohdan.

Teksti: Nina Björklund

 


Huolella tehdyt selvitykset hoitopaikasta edistävät potilasturvallisuutta

Potilasvakuutuskeskus toimii sekä potilaan että hoitohenkilökunnan turvana. "On kaikkien osapuolten etu, että korvausratkaisut ovat mahdollisimman oikeita ja tasapuolisia", Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Asko Nio sanoo.

Ratkaisuja varten tarvitaan kattava ja riittävän hyvin tuotettu materiaali, jota asiantuntijat käsittelevät. Huolella tehtyä terveydenhuollon selvitystä voidaan käyttää lisäksi itsearvioinnin välineenä ja siksi siihen tulisi panostaa.

Asko Nio pitää tärkeänä, että tapahtuneet vahingot ja myös vakavat vaaratapahtumat käsitellään ja tutkitaan huolellisesti hoitolaitoksissa.

 

Yleisimmät leikkaustoimenpiteet ratkaistuissa korvattavissa potilasvahingoissa vuosina 2012–2014
(kpl yhteensä)

 1. Lonkan tekonivelleikkaukset 350
 2. Polven tekonivelleikkaukset 227
 3. Selkäytimen ja hermojuurien vapautus rappeuman yhteydessä 150
 4. Nilkan ja jalkaterän nivelien muovausleikkaukset ja luudutukset 108
 5. Hampaiden korjaaminen tai siirto 98
 6. Kohdunpoistot 78
 7. Selkärangan luudutusleikkaukset ja vastaavat 73
 8. Sappirakon leikkaukset 72
 9. Polven nivelside- ja kapselileikkaukset 68
 10. Ääreishermojen toimintahäiriökorjaukset 65

Lisää tilastoja löytyy osoitteesta www.pvk.fi/tilastot

 

Lisätietoja:

 • Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Asko Nio, p. 040 450 4614
 • Viestintä, p. 040 450 4700

 

05.11.2015