Potilasvakuutuskeskus esittää täsmennyksiä valmisteilla olevaan potilasvahinkolakiin

Tiedote 15.3.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Potilasvakuutuskeskukselta (PVK) lausuntoa potilasvakuutustyöryhmän loppuraportista. Raportti sisältää hallituksen esitysluonnokset potilasvakuutusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.

PVK pitää lakiesitystä hyvänä ja tarpeellisena, koska nykyinen potilasvahinkolaki ei enää täytä nykylainsäädännölle asetettuja vaatimuksia. Erityisesti vakuuttamista koskevat säännökset ovat olleet suppeat. Uusi potilasvakuutuslainsäädäntö tulee korjaamaan potilasvahinkoja koskevassa lainsäädännössä ilmenneitä puutteita ja epäselvyyksiä aiheuttaneita pykälämuotoiluja.

Samalla PVK kuitenkin esittää lain ja sen perustelujen tarkempaa täsmentämistä ulkomailla annetun hoidon, etälääketieteen, vakuuttamisvelvollisuuden, ammatillisen kuntoutuksen ja korvausten yhteensovittamisen osalta. ”Esimerkiksi ulkomailla annettu hoito voi tulla korvattavaksi vain, kun hoitoa ei ole saatavissa Suomessa julkisen terveydenhuollon tarjoamana. Lisäksi pitäisi määritellä tarkemmin, miten vakavasta sairaudesta tulisi olla kyse, että hoito ulkomailla kuuluisi potilasvakuutuksen piiriin”, lainsäädäntöjohtaja Asko Nio avaa.

Lisäksi PVK esittää, että Potilasvakuutuskeskusta koskevassa laissa säädettäisiin itsenäinen oikeus antaa tutkimuslupa historiallista ja tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten. ”Tällä hetkellä voimme myöntää tutkimuslupia julkisuuslain perusteella. Vahinkojen torjunnan ja potilasturvallisuuden edistämisen kannalta olisi kuitenkin järkevää, että Potilasvakuutuskeskusta koskevassa laissa olisi säädetty oikeus tutkimuslupien myöntämiseen”, Nio täydentää.

Lue koko lausunto täältä.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöjohtaja Asko Nio, p. 040 450 4614
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana. www.pvk.fi

15.03.2017