Vilka slags ersättningar betalas?

Patientförsäkringen ersätter de nödvändiga merkostnader och andra förluster som en patientskada orsakat. Kostnader och förluster som skulle ha uppkommit även utan skadan ersätts inte. Därför betalas ingen ersättning för behandlingskostnader för den sjukdom eller kroppsskada som ursprungligen undersöktes eller behandlades eller andra sjukdomar. Vid ersättningsregleringen måste man därför alltid skilja på dels de kostnader och ekonomiska förluster som hänför sig till den primära sjukdomen eller skadan, dels följderna av patientskadan.

De ersättningar som betalas genom patientförsäkringen regleras utifrån bestämmelserna i skadeståndslagen och trafikskadenämndens normer och instruktioner. Även patientskadenämndens praxis för avgöranden beaktas i ersättningarna. De kostnader och förluster som hänför sig till skadan ersätts i princip till sitt fulla belopp. Den skadelidande ska dock om möjligt genom eget handlande förhindra uppkomsten av ytterligare skada. De uppkomna kostnaderna ska vara nödvändiga för skötseln av patientskadan.

Närmare information om ersättningsgrunderna finns på trafikskadenämndens webbplats.

Patientförsäkringen är sekundär i förhållande till flertalet av lagstadgade försäkringar och förmåner. Patientförsäkringen ersätter patienten för den del av kostnaderna och förlusterna vid en patientskada som inte omfattas av andra lagstadgade förmåner och försäkringar.

09.03.2015