Hur lång är fristen för överklagande hos domstol?

Talan vid domstol ska väckas inom tre år från ersättningsbeslutet. Talan mot Patientförsäkringscentralens beslut ska väckas inom tre år efter att parten har fått skriftligt besked om beslutet och tidsfristen, annars kan rätten till överklagan gå förlorad.

Hur lång är fristen för begäran om patientskadenämndens rekommendation om avgörande?

Lika lång som för väckande av talan i domstol dvs. tre år. I sin beslutspraxis har patientskadenämnden låtit bli att behandla sådana fall där begäran om rekommendation är uppenbart obefogad därför att patienten redan förlorat sin rätt att väcka talan vid domstol inom den föreskrivna tiden på tre år.

Med andra ord tar nämnden inte upp ett ärende till behandling om parten inte längre har möjlighet att föra saken till domstol för avgörande. Nämnden beslutar själv om vilka ärenden den tar upp för behandling.

10.03.2015