Borde jag göra en skadeanmälan?

Du måste själv besluta om du vill lämna in en skadeanmälan och söka ersättning för den skada du misstänker att har uppkommit. Du får hjälp med beslutsfattandet genom att diskutera med vårdinrättningen eller patientombudsmannen. Patientförsäkringscentralen avgör med stöd av patientskadelagen om det är möjligt att betala ersättning för skadan.

Du ska lämna in en skadeanmälan för att anhängiggöra ett skadeärende hos Patientförsäkringscentralen. Vårdinrättningens patientombudsman kan vid behov hjälpa dig att fylla i skadeanmälan.

Kan jag per telefon få veta om jag kan få ersättning för skadan?

Ärendet kan inte avgöras i telefon. Varje personskadeärende är unikt, och Patientförsäkringscentralen kan inte utgående från allmänna förfrågningar förutse hur ett specifikt ärende kommer att avgöras.

Tänk ändå på att ersättning inte betalas för alla negativa följder av en behandling. Att resultatet av behandlingen och vården inte motsvarar förväntningarna utgör inte heller grund för ersättning. Ungefär en tredjedel av de anmälda skadorna leder till ersättning.

Finns det en tidsfrist för anmälan av skadan?

Ja. Enligt patientskadelagen ska krav på ersättning framställas inom tre år efter att den ersättningsberättigade fick kännedom om skadan eller borde ha haft kännedom om den. Fristen förlängs inte av att ersättningssökanden inte känt till patientskadelagen eller patientförsäkringen.

Av särskilda skäl kan ersättningskrav lämnas in även senare. Ersättning ska dock krävas inom 10 eller 20 år efter händelsen som orsakade skadan, annars går rätten till ersättning förlorad.

Hur länge tar handläggningen av skadeanmälan hos PFC?

För närvarande kan nästan hälften av skadeanmälningarna avgöras inom sju månader och över 95 procent inom ett år. Patientförsäkringscentralen tar varje år emot cirka 8 000 nya skadeanmälningar.

Handläggningstiden kan variera mycket beroende på fallet. Det är svårt att i inledningsskedet uppskatta hur länge hela handläggningen kommer att ta.

Om det är fråga om fall som är medicinskt eller juridiskt komplicerade eller som tangerar flera medicinska områden är handläggningstiden ofta längre än genomsnittet. Handläggningstiden beror också på hur snabbt vårdinrättningarna lämnar de begärda utredningarna.

Jag bröt handleden i en olycka i arbetet och så inträffade en patientskada när frakturen behandlades på sjukhus. Hur ska jag gå till väga?

Gör en skadeanmälan om arbetsolycksfallet genom arbetsgivarens olycksfallsförsäkring. Om du också söker ersättning med stöd av patientförsäkringen ska du göra en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen.

När Patientförsäkringscentralen tar emot skadeanmälan är arbets- och färdolycksfallsskadorna vanligen redan slutbehandlade hos olycksfallsförsäkringsbolaget och ersättningarna betalade. Från de ersättningar som betalas med stöd av patientskadelagen avdras de ersättningar som betalats enligt lagen om olycksfallsförsäkringar eller andra lagar (samordning av ersättningar). Patientförsäkringscentralen betalar den eventuella mellanskillnaden till patienten.

Reglerna om ersättningar är inte identiska i de olika lagarna: Exempelvis kan du få ersättning för tillfälligt men (sveda och värk) med stöd patientskadelagen, men inte utifrån olycksfallsförsäkringslagen.

10.03.2015