Finns det en tidsfrist för ersättningsanspråk dvs. inlämning av ersättningsansökan?

Ja. Lämna in ersättningsansökan till Patientförsäkringscentralen inom tre år från att du fått ett positivt ersättningsbeslut. Om du upprepade gånger får ersättning för olika kostnader och förluster ska du lämna in dina anspråk inom tre år från att förlusten uppkommit.

Hur beräknas ersättning för tillfälligt men?

Det som tidigare betecknades "ersättning för sveda och värk" heter sedan början av 2006 "ersättning för tillfälligt men". Enligt patientskadelagen kan ersättning betalas bland annat för tillfälligt men under det akuta skedet. Vid fastställande av ersättningsbeloppet beaktas arten och svårighetsgraden av den personskada som patientskadan förorsakat, arten och omfattningen av behandlingen och vården och hur varaktigt men skadan föranlett.

Patientförsäkringscentralen fastställer beloppet utifrån den utredning som framgår av patientjournalerna och andra dokument. Vid fastställandet används trafikskadenämndens normer och anvisningar, enligt vilka till exempel ersättningsskalan under 2015

  • är 200–1 200 euro för lindriga skador, och
  • 1 000–3 800 euro för svåra skador.

Jag fick ersättning för lyte och bestående men enligt invaliditetsklass 3. Vad innebär det?

Ersättningen för lyte och bestående men är en kompensation för bestående funktionellt men. Det kan till exempel vara fråga om nedsatt funktion i en hand eller ett ben. Ofta talar man om handikapp eller invaliditet.

Patientförsäkringen ersätter bara ytterligare men som uppkommit genom patientskadan. Ingen ersättning betalas för eventuella andra skador eller sjukdomar som har medfört handikapp. Från ersättningen för lyte och bestående men särskiljs ersättningen av inkomstförlust. Denna avgörs separat om patientskadan föranleder arbetsoförmåga och minskning av förvärvsinkomsterna. Arbetsoförmåga inverkar inte på ersättningen för bestående lyte och men.

Graden av ett lyte och bestående men bestäms utifrån Social- och hälsovårdsministeriets beslut (1012/1986) eller förordning (1649/2009) om invaliditetsklassificering. Där har skador och sjukdomar indelats i klasserna 20–1 enligt skadans svårighetsgrad, där klass 20 avser de största menen och klass 1 de minsta.

Exempel: En fullständig förlamning av den bättre handens armbågsnerv med åtföljande men hör till invaliditetsklass 5, en fullständig förlamning av vadnerven till klass 3 och en medelsvår funktionsnedsättning i blodcirkulationsorganens funktion till klasserna 6–10.

Hur beräknas ersättningsbeloppet för lyte och bestående men?

Ersättningsbeloppen baserar sig på trafikskadenämndens normer och instruktioner som används allmänt som hjälpmedel vid beräkning av ersättningar för personskador. Ersättningen för respektive klass fastställs årligen. Den slutliga ersättningen påverkas förutom av menets karaktär av den skadelidandes ålder.

Varför inverkar den skadelidandes ålder på ersättningen för lyte och bestående men?

Ersättningen för lyte och bestående men är en kompensation för sådana följder av en personskada som inverkar på den skadelidandes liv under återstoden av livet.

Den som drabbas av bestående skada som ung kommer sannolikt att lida av skadan under en längre tid än den som skadats som äldre. Därför får en yngre patient större ersättning för lyte och bestående men än en äldre som åsamkats en likadan personskada.

Ett kosmetiskt men som påverkar utseendet negativt, såsom ett förfulande ärr, kan berättiga till ersättning för bestående kosmetiskt men. Också i detta fall påverkas ersättningsbeloppet av i vilken ålder menet uppstår.

10.03.2015