Underskrift och fullmakt

Du ska egenhändigt underteckna skadeanmälan. Därför kan den ifyllda blanketten inte skickas elektroniskt till Patientförsäkringscentralen. En myndig person ska själv underteckna skadeanmälan. Han eller hon kan också ge någon annan fullmakt att sköta ärendet genom att fylla i och underteckna punkten "Fullmakt" på blanketten.

En skadeanmälan som gäller en minderårig eller annars omyndig person ska undertecknas av personens intressebevakare. I fråga om minderåriga är det vanligen föräldrarna. Om patienten är död, kan skadeanmälan fyllas i och undertecknas av en delägare i dödsboet.

09.03.2015