Skadeanmälan

Du kan söka ersättning från patientförsäkringen genom att lämna en skriftlig skadeanmälan.

Om du misstänker att du har råkat ut för en patientskada behöver du inte genast fylla i skadeanmälan, utan det är bra att först diskutera ärendet med den vårdande läkaren eller någon annan i vårdpersonalen. Orsaken till många patientskadeanmälningar är ofta ovisshet gällande sjukdomen, skadan eller vården. Efter att ha diskuterat ärendet kan du lämna in en patientskadeanmälan om du fortfarande misstänker patientskada.

Dessutom är det bra att göra detta enkla test, om du inte redan gjort det. Testet hjälper dig att bedöma om patientskadelagen kan tillämpas på ditt fall.

Du har tre år på dig att göra en skadeanmälan från att du fick kännedom om skadan. Undantag från detta görs endast av särskilda orsaker. Ibland lönar det sig inte att göra en skadeanmälan genast efter det att symptom visat sig, eftersom det vid handläggningen av ärendet kan behövas uppgifter om hur hälsotillståndet senare utvecklas. Detta gäller speciellt infektioner.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Läs ifyllningsanvisningarna innan du fyller i blanketten. Vårdinrättningens patientombudsman eller socialarbetare hjälper dig med att fylla i anmälan. Se också svar på vanliga frågor om skadeanmälan.

Detaljerade anvisningar finns i slutet av skadeanmälan. 

 • Fyll i blanketten noga, så går handläggningen snabbare.
 • Fyll blanketten med dator eller tydligt för hand.
 • Uppge så exakta uppgifter som möjligt om den vårdinrättning eller mottagning där du anser att skadan förorsakats.
 • Uppge också på vilka andra ställen du har undersökts eller fått vård för samma besvär, antingen före eller efter att den aktuella skadan gav sig till känna. Om de här uppgifterna är korrekt och omsorgsfullt ifyllda går handläggningen betydligt snabbare.
 • Dessutom bör du så exakt som möjligt uppge datum eller tidsperiod då du anser att skadan uppkom till följd av undersökning, vård eller behandling eller försummelse av dessa.
 • Vi har inte tillgång till Mina Kanta -sidorna. Vänligen fyll i samtliga uppgifter så utförligt som möjligt i blanketten.
 • Förklara med egna ord för vilken personskada och på vilka grunder du ansöker som ersättning. Den som ansöker om ersättning behöver inte lägga fram medicinska eller juridiska grunder för ansökan. Det är ändå viktigt att det så tydligt som möjligt av anmälan framgår vad ärendet handlar om. På basis av skadeanmälan ber Patientförsäkringscentralen om en utredning av vården eller undersökningen från den vårdanstalt där skadan anses ha uppstått.
 • Du ska egenhändigt underteckna skadeanmälan. Därför kan den ifyllda blanketten inte skickas elektroniskt till Patientförsäkringscentralen. En myndig person ska själv underteckna skadeanmälan. Personen kan också befullmäktiga någon annan att sköta ärendet genom att fylla i och underteckna fullmakten på skadeanmälningsblanketten.
 • En skadeanmälan som gäller en minderårig eller annars omyndig person ska undertecknas av personens intressebevakare. När det gäller minderåriga är det vanligen föräldrarna. Om patienten är död, kan skadeanmälan fyllas i och undertecknas av en delägare i dödsboet.
 • Om du beviljas ersättning ska du komma ihåg att lämna in en kostnadsersättningsansökan till Patientförsäkringscentralen senast inom tre år från beslutet.
   

Kvitton

 • När du fyller i skadeanmälan behöver du inte bifoga kvitton på eller andra utredningar om de uppkomna kostnaderna eller förlusterna. De ska redovisas separat, om det visar sig att skadan kan ersättas. Alla kvitton och verifikat ska dock sparas så att de vid behov kan fogas till en ersättningsansökan senare. Det underlättar också ifyllandet av ersättningsansökan.
 • Om du söker ersättning för kostnader på annat håll, till exempel hos FPA, ska du ta en kopia på dokumenten och behålla kopiorna. Spara också de ersättningsbeslut du får av andra instanser.

Detaljerade anvisningar finns i slutet av skadeanmälan. 

Du gör skadeanmälan snabbast genom att fylla i blanketten som kan skrivas ut.

Du kan också få en skadeanmälan på papper

 • av vårdanstaltens patientombudsman eller socialarbetare
 • per e-post på lomaketilaus(@)vakuutuskeskus.fi
 • genom att ringa Patientförsäkringscentralen, tfn 040 450 4590.

Posta den ifyllda och undertecknade anmälan till Patientförsäkringscentralen:

Patientförsäkringscentralen
00084 PATIENTFÖRSÄKRINGSCENTRALEN

Använd Patientförsäkringscentralens skadeanmälningsblankett så handläggs ärendet snabbare.

05.04.2018