Om du misstänker att du har råkat ut för en patientskada behöver du inte genast fylla i skadeanmälan, utan det är bra att först diskutera ärendet med den vårdande läkaren eller någon annan i vårdpersonalen. Orsaken till patientskadeanmälningar är ofta ovisshet om sjukdomen, skadan eller vården. Sådana oklarheter kan snabbast redas upp genom kontakt med vårdinrättningen. Efter att ha diskuterat ärendet kan du lämna in en patientskadeanmälan om du fortfarande misstänker patientskada.

Du har tre år på dig att göra en skadeanmälan efter att du fått kännedom om skadan. Undantag från detta görs endast av särskilda orsaker. Ibland lönar det sig inte att göra en skadeanmälan genast efter det att symptom visat sig, eftersom det vid handläggningen av ärendet kan behövas uppgifter om hur hälsotillståndet senare utvecklas. Detta gäller speciellt infektioner.

Hur vet jag om det handlar om en patientskada? Börja med att kontrollera om villkoren för patientskada uppfylls i ditt fall.

Patientskadelagen kan tillämpas om följande fem villkor uppfylls:

  1. Patienten har orsakats en personskada (sjukdom, skada eller en annan objektivt konstaterbar tillfällig eller bestående nedsättning av hälsotillståndet eller död)
  2. Skadan har orsakats patienten i samband med hälso- och sjukvård (vård, sjuktransport, provtagning, rehabilitering, fysikalisk vård på sjukhus, hälsovårdscentral eller privat läkarstation eller distribution av receptbelagda läkemedel från apotek). Även verksamhet vid inrättningar som inte räknas till hälso- och sjukvården kan omfattas av lagen, om vården eller behandlingen givits av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (t.ex. läkare, tandläkare, sjukskötare, fysioterapeut, utbildad naprapat etc. Se den kompletta förteckningen på Valviras webbplats). Se undantagen.
  3. Den skadelidande ska vara patient eller föremål för undersökning, behandling eller vård (även en frisk person som undersöks i samband med medicinsk forskning och den som ger blod eller donerar vävnader eller organ är patient enligt patientskadelagen).
  4. Skadan har inträffat efter patientskadelagens ikraftträdande, dvs. den 1 maj 1987 eller senare. (Dessutom får tidsfristen för skadeanmälan inte ha löpt ut.)
  5. Skadan inträffade på Finlands geografiska område.

Om dessa villkor uppfylls bedömer man om det handlar om en ersättningsgill patientskada. Ersättningsgrunderna förklaras mer detaljerat i avsnittet Vad ersätts.

Notera att ersättning inte betalas från patientförsäkringen om du är missnöjd med behandlingen som patient eller närstående. Om du upplever att du blivit felbehandlad och vill ge respons till vårdinrättningen finns det andra kanaler för detta. Ytterligare information finns i avsnittet Patientens rättigheter.

Efter att du diskuterat med patientombudsmannen eller vårdpersonalen eller i övrigt blivit övertygad om att du kanske råkat ut för en patientskada kan du lämna in skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen. Vårdinrättningens patientombudsman eller socialarbetare hjälper dig med att fylla i anmälan. Ytterligare information finns i avsnittet Hur söker jag ersättning och själva blanketten finns här.

Du får snabbast svar på dina frågor om vården och behandlingen eller sjukdomen genom att prata med den behandlande läkaren eller vårdpersonalen. Kontakta alltså inte Patientförsäkringscentralen om du har frågor om vården, eftersom det är lättast att reda ut dem med vårdinrättningen och patientombudsmannen. Om det utifrån dessa diskussioner finns skäl att misstänka patientskada kan du kontakta Patientförsäkringscentralen.

Om du inte fick komma till undersökning eller vård och behandling inom den tid som lagen föreskriver, ska du kontakta den aktuella vårdinrättningen. I sådana situationer ersätter inte patientförsäkringen eller vårdinrättningen kostnader för att man till exempel sökt sig till den privata sektorn.

Om du har frågor som gäller vårdavgifter, såsom konsekvenserna av att avgiftstaket har nåtts, kan du klara upp dem med de berörda vårdinrättningarna. Patientförsäkringen omfattar inte utredning eller ersättning av problem med betalningar av vårdavgifter.