Tiivistelmä vuoden 2016 toimintakertomuksesta

Potilasvakuutuskeskus (PVK) hoitaa keskitetysti kaikki potilasvahingot Suomessa potilasvahinkolain mukaisesti. PVK:n jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa.

Toimintaympäristö

STM asetti 21.1.2015 tekemällään päätöksellä työryhmän, jonka tarkoitus on uudistaa potilasvakuutusta koskeva lainsäädäntö ja laatia lainmuutosehdotus hallituksen esityksen muotoon (POVA-hanke). Eläkesopimuksen pohjalta potilasvahinkolain työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet muutettiin ensisijaisiksi työeläkkeisiin nähden 1.1.2017 alkaen.

Lainsäädäntö- ja edunvalvontatyö jatkui vuonna 2016 STM:n lainsäädäntötyöryhmässä sekä PVK:n ja FK:n yhteisessä alan taustaryhmässä. Työryhmä sai mietintönsä valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä ja lain valmistelu jatkuu virkatyönä STM:ssä sidosryhmiä kuullen.

Korvaustoiminta

Uusia potilasvahinkoja ilmoitettiin vuonna 2016 yhteensä 8 834 (8 382). Perustekorvauspäätöksiä tehtiin 7 537 (7 792). Käsittelyajan mediaani oli 6,8 (5,9) kk ja keskiarvo 7,5 (6,4) kk. Korvauksia eri vuosina sattuneista potilasvahingoista maksettiin 40,9 (41,0) M€.

Vuoden aikana jatkettiin siirtymistä sähköiseen asiankäsittelyyn. Sähköinen asiointi potilasvahinkolautakunnan kanssa otettiin käyttöön lokakuussa ja asiantuntijalääkäreiden sähköinen käyttöliittymä marraskuussa.

Tietojärjestelmien kehitystyötä jatkettiin sähköisen käsittelyn ja asioinnin edistämiseksi. Avoimen vahinkokannan ennen 6/2012 saapuneet paperiasiakirjat siirrettiin sähköiseen muotoon. Marraskuusta alkaen kaikki saapuva kuvantamismateriaali on tallennettu sähköiseen arkistoon.

Potilasturvallisuus

PVK osallistui Helsingin Lääkäripäiville tammikuussa. Yhdessä Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry:n ja STM:n kanssa järjestettiin Vahinkoklinikka-koulutus. PVK osallistui myös HUS:n järjestämään Potilaan oikeuksien päivään, jossa PVK:n asiantuntijat pitivät tietoiskun potilasvakuutuksesta. Valtakunnallisille Potilasasiamiespäiville osallistuttiin luennoimalla mm. hammasvahingoista.

Vahinkojen ennaltaehkäisytyö jatkui lisäksi mm. potilasvahinkotutkimusta koordinoimalla ja osallistumalla Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry:n toimintaan sen hallituksessa.

Vakuutusasiat

Yksityisen sektorin vakuutuksia oli kertomusvuonna voimassa 16 950 (16 785) kpl, joista terveydenhuoltoalan ammattijärjestöjen ryhmävakuutuksia 7 (7) kpl ja 9 (6) kpl PVK:n PvL:n 7 §:n perusteella myöntämää.

Julkisen sektorin vakuutussopimuksia oli voimassa 29 (29), ja ne perustuivat vakuutusmaksujen määräytymisen osalta vakuutuksenottajakohtaiseen täysomavastuuperiaatteeseen. Nämä sopimukset kattavat julkisen terveyden- ja sairaanhoidon osalta koko maan siten, että vakuutuksenottajina ovat kaikkien sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, Ålands hälso- och sjukvård sekä ne valtionhallinnon yhdeksän organisaatiota, joissa on terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa.

Aktuaariasiat

Potilasvakuutuksen riskimaksututkimus laadittiin vuodelle 2017. Lisäksi tehtiin potilasvahinkolaissa säädettyjen tehtävien vaatimia ja potilasturvallisuuden edistämiseksi tarvittavia tutkimuksia.

Vuoden aikana laadittiin jakojärjestelmän edellyttämät laskelmat, joiden pohjalta tehtiin vuoden 2015 lopullinen tasaus ja vuoden 2016 ennakkotasaus sekä määrättiin jakojärjestelmämaksu vuodelle 2017. Joulukuussa määritettiin PVK:n myöntämän potilasvakuutuksen ja vakuutuksen ottamisen laiminlyöneiden korotetut vakuutusmaksut vuodelle 2017. Korotetun vakuutusmaksun perusteelle haettiin Finanssivalvonnan vahvistus.

Vuoden 2016 aikana osallistuttiin potilasvahinkolain uudistamistyöhön laatimalla erilaisia analyysejä ja skenaariolaskelmia. Jäsenyhtiöihin toimitettiin kvartaaleittain Solvenssi II -raportoinnin edellyttämät kassavirtaennusteet PVK:n arvioiman vastuuvelan osalta.

Viestintä ja sidosryhmätoiminta

Viestinnässä jatkettiin aktiivisemman toimintatavan omaksumista ja kehittämistä. Suoraa viestintää sidosryhmille lisättiin panostamalla omiin digitaalisiin viestintäkanaviin. PVK:ssa käynnistettiin mm. oma blogi ja sähköinen Uutispoli-uutiskirje.

Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen kanssa tehtiin viestintäyhteistyötä. Vakuutusyhtiöiden kanssa tiivistettiin yhteistyötä käynnistämällä Vakuutuskeskuksen viestintäjaosto. Jaosto luo hyvän pohjan esimerkiksi tulevien POVA-muutosten käsittelyyn.

Kriisiviestintäsuunnitelmaa testattiin harjoituksen avulla. Mediavalmennuksia jatkettiin säännöllisenä toimintatapana.

Talous- ja henkilöstöhallinto

Potilasvakuutustoiminnan julkisen sektorin vakuutusmaksutuotot olivat 53 (54) M€ ja yksityisen sektorin maksutulo 20 (21) M€. PVK hoitaa keskitetysti potilasvahinkolain mukaisen korvaustoimen. Potilasvahinkolautakunnan kulut toimintavuonna olivat 1,6 (1,5) M€.

Henkilöstö

PVK:n toimintaan kohdistettiin kaikkiaan noin 94 henkilötyövuotta. PVK:n oman henkilökunnan lisäksi sillä oli yhteistä henkilökuntaa Vakuutuskeskusryhmän muiden organisaatioiden kanssa.

Henkilöstöstrategia uudistettiin. Sen perusrakenne on voimassa 2020 saakka, ja erityiset painopistealueet valitaan vuosittain. Strategian toteutumista seurataan vuosittaisen ja yksityiskohtaisemman henkilöstöraportin avulla. Lisäksi käynnistettiin palkitsemisjärjestelmän kehitystyö yhdessä TVK:n kanssa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Toimintaympäristössä ei ole todettavissa tilikauden päättymisen jälkeen sellaisia ilmiöitä, joilla olisi oleellista vaikutusta tulevaan kehitykseen, joten toiminnan oletetaan pysyvän nykyisessä laajuudessaan. Erityisiä tutkimus- ja kehityspanostuksia ei ole tehty.

Toimielimet 2016

Hallitus

 • Kristiina Ellmén, OP, puheenjohtaja
 • Tiina Schaarschmidt-Pernaa, If, varapuheenjohtaja
 • Christa Heinonen, Folksam 18.5.2016 asti, jonka jälkeen Folksamia edusti Marika Löfberg
 • Hannu Leskinen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Marku Munter, LähiTapiola
 • Mikko Pukki, Fennia

PVK:n toimintovastuulliset Vakuutuskeskus-ryhmässä

 • Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen
 • Hallintojohtaja Jari-Matti Lifländer
 • Yksikönjohtaja (1.3.2016 lähtien) Minna Plit-Turunen
 • Aktuaarijohtaja Simo Sarvamaa
 • Viestintäpäällikkö Leena-Mari Tanskanen
 • Lainsäädäntöjohtaja (1.3.2016 lähtien) Asko Nio
 • Perintä, liikennevakuutusyksikön johtaja Janne Jumppanen

Tilintarkastajat

Oy Tuokko Ltd

 • Jari Miikkulainen KHT (valvontatilintarkastaja)
 • Janne Elo KHT

Viralliset tilinpäätökset tulevat valmistuttuaan luettaviksi Potilasvakuutuskeskuksen toimistoon os. Itämerenkatu 11-13.

31.03.2017