Onko rahallisten vaatimusten eli korvaushakemuksen toimittamiselle määräaikaa?

Kyllä. Toimita korvaushakemuksesi viimeistään kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut Potilasvakuutukselta myönteisen korvauspäätöksen. Jos sinulle korvataan toistuvasti erilaisia kuluja ja menetyksiä, toimita vaatimuksesi viimeistään kolmen vuoden päästä menetyksen syntymisestä.

Miten kivun ja säryn korvaus määritellään?

Vuoden 2006 alusta alkaen kivun ja säryn korvauksen nimi muuttui tilapäisen haitan korvaukseksi. Potilasvahinkolain mukaisiin korvauslajeihin kuuluu korvaus akuuttivaiheen tilapäisestä haitasta. Korvauksen määrää harkittaessa otetaan huomioon potilasvahingosta potilaalle aiheutuvan henkilövahingon laatu ja vaikeusaste, sen edellyttämän hoidon laatu ja vaikeusaste sekä haitan kestoaika.

Korvausten suuruus määritellään Potilasvakuutuskeskuksessa sairauskertomuksista ja muista asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella. Määrittelyssä käytetään apuna liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita, joiden mukaan esimerkiksi vuonna 2015

  • lieviä vammoja koskeva asteikko on 200–1 200 euroa
  • ja lievää vaikeampia vammoja koskeva asteikko on 1 000–3 800 euroa.

Sain pysyvästä haitasta kertakorvauksen haittaluokan 3 mukaan. Mitä tämä tarkoittaa?

Pysyvän haitan korvauksella katetaan pysyvää toiminnallista haittaa. Haitta voi ilmetä esimerkiksi käden tai jalan toimintojen heikentymisenä. Usein puhutaan myös invaliditeetista.

Potilasvakuutuksesta voi saada korvausta ainoastaan siitä lisähaitasta, joka johtuu potilasvahingosta. Jos potilaan vammat tai sairaudet aiheuttavat muutenkin haittaa, tätä osuutta ei voida korvata. Pysyvän haitan korvauksesta on erotettava ansionmenetysten korvaaminen. Jos potilasvahinko aiheuttaa työkyvyttömyyttä ja ansiotulojen vähentymistä, oikeus ansionmenetyskorvaukseen ratkaistaan erikseen. Työkyvyttömyys ei vaikuta pysyvän haitan korvaukseen.

Pysyvän haitan suuruuden määrittelyssä käytetään apuna sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokituspäätöstä (1012/1986) tai -asetusta (1649/2009). Siinä vammat ja sairaudet on jaettu luokkiin 20-1 haitan vaikeusasteen mukaan, luokka 20 tarkoittaa suurinta haittaa ja luokka 1 pienintä.

Esimerkkejä: Haittaluokituksessa paremman käden kyynärhermon täydellinen halvaus ja siitä aiheutuva haitta kuuluu haittaluokkaan 5, pohjehermon täydellinen halvaus kuuluu haittaluokkaan 3 ja verenkiertoelimien keskivaikea toiminnanvajavuus kuuluu haittaluokkiin 6–10.

Miten pysyvän haitan korvauksen rahamäärä määritetään?

Rahamäärät perustuvat liikennevahinkolautakunnan normeihin ja ohjeisiin, joita käytetään laajasti apuna henkilövahinkojen korvauksia määritettäessä. Kullekin haittaluokalle vahvistetaan vuosittain korvaus. Lopulliseen korvaussummaan vaikuttaa haitan laadun lisäksi vahinkoa kärsineen ikä.

Miksi vahinkoa kärsineen ikä vaikuttaa pysyvän haitan korvaukseen?

Pysyvän haitan korvauksella hyvitetään sellaisia henkilövahingon seurauksia, jotka vaikuttavat vahinkoa kärsineen elämään hänen loppuelämänsä ajan.

Nuorempana pysyvän vamman saanut potilas kärsii vammastaan todennäköisesti kauemmin kuin häntä vanhempi potilas. Tämän vuoksi nuorempi potilas saa pysyvästä haitasta enemmän korvausta kuin saman henkilövahingon kärsinyt vanhempi potilas.

Kosmeettinen ulkonäölle aiheutuva haitta, kuten ylimääräinen rumentava arpi, voi oikeuttaa pysyvän kosmeettisen haitan korvaukseen. Myös tähän pysyvän haitan korvauksen määrään vaikuttaa se, minkä ikäiselle vahinko sattuu.

06.03.2015