Epäillessäsi potilasvahinkoa vahinkoilmoitusta ei tarvitse täyttää heti, vaan ensin kannattaa keskustella sinua hoitaneen lääkärin tai muun hoitohenkilökuntaan kuuluvan kanssa. Monen potilasvahinkoilmoituksen taustalla on epätietoisuus sairauteen, vammaan tai hoitoon liittyvistä asioista. Tällaiset epäselvyydet on nopeimmin selvitettävissä hoitavan tahon kanssa. Käydyn keskustelun perusteella voit tehdä potilasvahinkoilmoituksen, jos epäilet edelleen potilasvahinkoa.

Vahinkoilmoituksen tekemiseen on aikaa kolme vuotta siitä, kun vahingonkärsinyt sai tiedon vahingosta. Tästä poiketaan vain erityisestä syystä. Vahinkoilmoitusta ei välttämättä kannatakaan tehdä heti oireiden ilmaannuttua, koska asian käsittelyssä saatetaan tarvita tietoja terveydentilan myöhemmästä kehityksestä. Näin on etenkin infektioiden kohdalla.

Mistä tietää, onko kyseessä potilasvahinko? Aloita tarkistamalla täyttyvätkö potilasvahingon edellytykset tapauksessasi.

Potilasvahinkolakia voidaan soveltaa, jos alla luetellut edellytykset täyttyvät. Voit myös tehdä testin asian arvioimiseksi.

  1. Potilaalle on aiheutunut henkilövahinko (sairaus, vamma tai muu objektiivisesti todettavissa oleva terveydentilan tilapäinen tai pysyvä heikentyminen tai kuolema)
  2. Vahinko on aiheutunut potilaalle terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä (sairaalassa, terveyskeskuksessa tai yksityisellä lääkäriasemalla annetussa hoidossa, sairaankuljetuksessa, näytteenotossa, kuntoutuksessa, fysikaalisessa hoidossa tai reseptilääkkeen toimittamisessa apteekissa). Myös terveydenhuollon laitosten ulkopuolinen toiminta voi olla lain piirissä, jos hoitoa on antanut terveydenhuollon ammattihenkilö (esim. lääkäri, hammaslääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, koulutettu naprapaatti jne. Katso kattava luettelo Valviran kotisivuilta). Ks. poikkeukset.
  3. Vahingoittuneen on oltava potilas, eli tutkimuksen tai hoidon kohteena oleva henkilö (myös tervettä lääketieteelliseen tutkimukseen osallistuvaa henkilöä sekä veren- tai kudoksenluovuttajaa pidetään potilasvahinkolain tarkoittamana potilaana).
  4. Vahinko on tapahtunut potilasvahinkolain voimassaoloaikana eli 1.5.1987 tai sen jälkeen. (Lisäksi vahinkoilmoituksen määräaika ei ole saanut umpeutua.)
  5. Vahinko on tapahtunut Suomen maantieteellisellä alueella.

Näiden edellytysten täyttyessä arvioidaan, onko kysymyksessä korvattava potilasvahinko. Korvausperusteet on avattu tarkemmin Mitä korvataan -osiossa.

On hyvä ottaa huomioon, että potilasvakuutuksesta ei makseta korvausta, jos olet tyytymätön kohteluusi potilaana tai omaisena. Mikäli koet tulleesi väärinkohdelluksi ja haluat antaa palautetta hoitolaitokselle, siihen on mahdollisuus muuta kautta. Voit katsoa tarkempia tietoja kohdasta Potilaan oikeudet.

Keskusteltuasi potilasasiamiehen tai hoitohenkilökunnan kanssa tai tultuasi muuten siihen tulokseen, että sinulle on voinut sattua potilasvahinko, voit tehdä vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle. Apua ilmoituksen täyttämiseen saat hoitolaitosten potilasasiamiehiltä tai sosiaalityöntekijöiltä. Tarkempia tietoja löydät kohdasta Korvauksen hakeminen ja itse lomakkeen löydät täältä.

Hoitoon ja sairauksiin liittyvät kysymykset ja epäselvyydet ovat nopeimmin selvitettävissä hoitavan lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan edustajan kanssa. Potilasvakuutuskeskukseen ei hoidollisista epäselvyyksistä kannata siis olla yhteydessä, koska ne selviävät parhaiten hoitavan tahon ja potilasasiamiehen avulla. Jos näiden keskusteluiden perusteella ilmenee syytä epäillä potilasvahinkoa, voit olla yhteydessä Potilasvakuutuskeskukseen.

Jos et ole päässyt tutkimukseen tai hoitoon lain mukaisessa määräajassa, ota yhteys siihen hoitolaitokseen, jonka tehtävänä hoidon järjestäminen olisi ollut. Potilasvakuutuksesta tai hoitavalta taholta ei tällaisessa tilanteessa voi saada korvausta esimerkiksi yksityissektorille hakeutumisesta aiheutuneista kustannuksista.

Jos sinulla on hoitomaksuihin liittyviä epäselvyyksiä, kuten maksukaton täyttymisen vaikutukset, voit selvittää ne laskuttavien hoitolaitosten kanssa. Hoitomaksuongelmien selvittäminen ja korvaaminen eivät kuulu potilasvakuutuksen piiriin.